02 Lipiec 2020 10:50
BIP
Szkoła online
Szkoły ponadpodstawowe
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego
Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

Dziękujemy Wszystkim, którzy nadesłali zdjęcia do konkursu „Ciekawa fauna i flora w obiektywie” (łącznie 30 zdjęć). Konkurs odbywał się pod patronatem Dyrektora Szkoły.

Najwięcej polubień w Internecie otrzymało zdjęcie Nikoli Partyńskiej z klasy VII „Ślimak na kamieniu” (47 głosów), bardzo podobały się także „Sarenki” (44), „Bocian” (43) i „Dzik (36) - zdjęcia Oktawii Bafia klasa V. Piękne zdjęcia nadesłała również Julia Puła klasa V „Miodową pszczołę ” (21 polubień) oraz „Jaszczurkę” (26).

Jury w składzie: p. Renata Sojka, p. Renata Błasiak oraz p. Maria Opiła - uwzględniając głosy Internautów, trudność sfotografowania naturalnej  fauny, ostrość kolorów itp. przydzieliło następujące miejsca:

I miejsce Oktawia Bafia klasa V

II miejsce Julia Puła klasa V

 III miejsce Nikola Partyńska klasa VII

Dodatkowo w konkursie wyróżniono zdjęcie „Ślimacza rodzina”, którego autorem jest  Wiktor Kot z klasy IV  oraz „Kwiatowy dywan” zdjęcia Natalii Kijak z klasy V.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego.

 Opracowanie: Renata Sojka

Egzamin ósmoklasisty - ważne informacje dyrektora szkoły
Egzamin ósmoklasisty - ważne informacje dyrektora szkoły

W związku z zagrożeniem COVID19 egzamin dla uczniów klasy  VIII przeprowadzony będzie ścisłym oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne CKE, GIS oraz MEN.

Rozpocznie się on 16. 06 – język polski, 17. 06 – matematyka i 18.06 – język angielski.

Uczniowie przychodzą do szkoły w czasie pomiędzy godziną 8:30 a 8:40  z zasłoniętymi ustami i nosem oraz zachowują dystans społeczny.

 1. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem i przemieszczają się zgodnie z zaleceniami p. Bernadetty Bartoń – pracownika obsługi nadzorującego poruszanie się uczniów w tym dniu na terenie szkoły.
 2. Nie zalecam w tym okresie do korzystania z szatni szkolnej.
 3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 6. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek (wszystkie przyniesione przedmioty zostaną pozostawione w foliowych torebkach przed sala egzaminacyjną).
 8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali  egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej losowanie numeru stolika dokonuje przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni zdającym o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 14. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 15. Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają szkołę i nie gromadzą się przed nią.
 16. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny
  w sali egzaminacyjnej.
 17. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej – WAŻNE!

 Przepisy obowiązują na terenie Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie w dniach od 16.06. do 18.06 2020 r.

E-wywiadówka
E-wywiadówka

Szanowni Rodzice!

4 czerwca w godzinach od 15.30 do 16.30 odbędzie się w naszej szkole e-wywiadówka. Otrzymacie Państwo drogą elektroniczną ważne informacje dotyczące postępów w nauce Waszych dzieci za cały rok szkolny 2019/20.

Wychowawcy przekażą najważniejsze informacje związane z dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych podczas egzaminu ósmoklasistów oraz piątkiem po Bożym Ciele (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego).

Otrzymacie Państwo także informacje o zasadach organizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych z realizacją elementów podstawy programowej dla klas 1 – 3 oraz konsultacji dla uczniów klas 4 – 8, a także zasad uczestnictwa w zajęciach sportowych SKS.

W związku z COVID19 zostały odwołane wszystkie planowane imprezy, wycieczki i stacjonarne konkursy dla uczniów. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i rodziców udało nam się przeprowadzić Wielką Ligę Czytelników, szkolny konkurs na wiersz o pandemii, uczniowie wzięli udział w powiatowym konkursie historycznym Niezłomni Bohaterowie, przyrodniczym Ekoszkoła2020 oraz Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur Matematyczny.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z wychowawcami i nauczycielami za pomocą e-dziennika Vulcan lub telefonicznie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej

Uwaga! Nowe zasady przebywania w szkole.
Uwaga! Nowe zasady przebywania w szkole.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7.06. Do tego dnia nadal obowiązuje prowadzenie zdalnego nauczania.

Od 25.05 i 1.06 organizacja stacjonarnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych i konsultacji dla uczniów jest zgodna z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na podstawie powyższych w szkole obowiązują procedury wprowadzone Zarządzeniem Nr 17/19/20 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej.

W szkole i na zewnętrznym zapleczu sportowym mogą przebywać tylko uczniowie, których rodzice  zadeklarują chęć udziału w zajęciach lub konsultacjach.

Procedury, deklaracje i harmonogramy konsultacji: https://drive.google.com/drive/folders/16MaUifTZlMHCYJOWzS_6EzxMaoyh_rk0

Dariusz Węglowski

Dyrektor Szkoły

Uwaga! Zasady użytkowania boiska sportowego.
Uwaga! Zasady użytkowania boiska sportowego.

Załącznik do zarządzenia 16/19/20/z dnia 18. 05. 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawej w Nieczajnie Górnej

Procedury użytkowania zewnętrznego boiska sportowego na potrzeby organizacji zajęć SKS w okresie zagrożenia COVID19

Zgodnie z przepisami MEN i MS w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nadal istnieje ryzyko związane z możliwością zarażenia COVID-19 oraz udostępniania zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej od 18 maja 2020 roku, istnieje możliwość korzystania z boiska sportowego. Jest ono dostępne dla grup zorganizowanych po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny drogą elektroniczną z Dyrektorem szkoły.

Boisko szkolne jest udostępnione na poniższych zasadach:

 1. Zajęcia mogą odbywać się w godzinach 10:00 – 15:30.
 2. Każde zajęcia sportowe muszą być zgłoszone dzień wcześniej do dyrektora szkoły poprzez dziennik elektroniczny:

a)      imię i nazwisko opiekuna;

b)      liczba uczniów (maks. 14 osób + 2 ) – weryfikuje pracownik szkoły

c)      dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia treningu;

d)       zapotrzebowanie na sprzęt sportowy.

 1. Nauczyciel zobowiązany poinformować uczniów o obowiązku przyjścia na trening w maseczce. Przed rozpoczęciem treningu uczniowie zachowują dystans społeczny.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko ci uczniowie, którzy przekażą trenerowi podpisane oświadczenie – Załącznik nr 1 do niniejszych procedur.
 3.  Boisko otwiera i zamyka woźny szkoły.
 4. Sprzęt sportowy wydaje i odbiera woźny szkoły, który weryfikuje kompletność oddawanego sprzętu.
 5. Osobom korzystającym z obiektu zostanie wyłączona możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);
 6. Osobom korzystającym z obiektu zapewnione będą środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
 7. Urządzenia i sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po każdym użyciu i każdej grupie korzystającej;

10.  Odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami z boiska szklonego będą wynosić minimum 15 minut.

11.  Obowiązuje Ewidencja monitoringu użytkowania zaplecza sportowego oraz dezynfekcji SP NG Załącznik nr 2 do Zarządzenia 16/19/20 z 18. 05. 2020 r.

Przebywanie na ternie szkoły po jej zamknięciu jest zabronione!

Jak wiele zależy od owadów w naszym ogrodzie?
Jak wiele zależy od owadów w naszym ogrodzie?

Czy tylko pszczoły zapylają kwiaty?

Na te pytania starają się odpowiedzieć uczniowie naszej szkoły, realizując przedsięwzięcie ekologiczne „Ogród przyjazny owadom”.

Większość roślin, które zjadamy wymaga zapylenia przez owady. W Europie 4000 odmian warzyw to  praca owadów zapylających. To im zawdzięczamy m.in. jabłka, gruszki, wiśnie, śliwki, czereśnie, borówki, ogórki, pomidory i wiele innych.

Pszczoły miodne, które zazwyczaj kojarzą nam się z zapylaniem, są tylko małą częścią bardzo bogatej pszczelej rodziny. W Polsce żyje 470 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych, z czego większość to pszczoły samotnice: murarki, lepiarki, porobnice.

Intensywnie zielony i idealnie przycięty trawnik to marzenie nie tylko fanów piłki nożnej, lecz także ogrodników. Dla owadów jest on jednak zieloną pustynią, dlatego we własnym ogrodzie możesz wspierać owady zapylające, budując dla nich domki - hotele.  Owady będą mogły schronić się tam przed deszczem, złożyć jajeczka, z których wylęgną się larwy. Im więcej pożytecznych owadów tym więcej owoców i warzyw.

Opracowała: Renata Błasiak

Stopniowe otwieranie szkół
Stopniowe otwieranie szkół

Szanowni Rodzice

Od poniedziałku 18 maja rozpoczynają się kolejne etapy stopniowego otwierania szkół. Kalendarz planowanych zmian w naszej szkole przedstawia się następująco:

 1. Od 25 maja – mogą być uruchomione - za zgodą rodziców zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klas VIII ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych.
 2. Od 1 czerwca – możliwe będzie organizowanie na terenie szkoły konsultacji z wszystkich przedmiotów dla uczniów klas IV-VII.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7.06. Do tego dnia nadal obowiązuje prowadzenie zdalnego nauczania.

Organizacja zajęć, które mogą być prowadzone od 25.05 i 1.06 musi być zgodna z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Na podstawie tych wytycznych na początku przyszłego tygodnia opracujemy szkolne procedury prowadzenia tych zajęć oraz podamy je do wiadomości Państwu i uczniom.

Jednocześnie informauję, że od 18. 06 zostają wznowione treningi SKS na zewnętrzej infrastrukturze sportowej - według ścisle opracowanych procedur.

Kolejne informacje związane z planowanymi zmianami będą podawane na bieżąco.

Dariusz Węglowski

Dyrektor Szkoły

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
RODO
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
Pieśń szkoły
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.04 30,780,686 unikalnych wizyt