Informacja na temat stypendiów szkolnych.
Dodane przez admin dnia 26/08/2020 12:48

Informacja na temat przyznawania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Termin składania wniosków od 1-15 września 2020r.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium zamieszczone są na dysku online:   

https://drive.google.com/drive/folders/1vbbwkEvZqRuG7Sy9DE92RoU6ZogJ8Rvr