Konkurs na logo przedsięwzięć realizowanych w szkolnej bibliotece
Dodane przez admin dnia 20/03/2019 00:00

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na logo przedsięwzięć realizowanych w szkolnej bibliotece.

Cele Konkursu:

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo) konkursu Eksperta baśniowego dla uczniów klas I – III, konkursu w ramach Zafascynowani czytaniem dla uczniów klas IV – VI i przedsięwzięć realizowanych w szkolnej bibliotece.
 2. Zaangażowanie szkolnej społeczności do działań na rzecz szkolnej biblioteki.

Założenia ogólne:

 1. Projekty plastyczne – płaskie należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Zasady udziału w Konkursie:

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Organizatora.

Uczestnicy:

 1. Konkurs ma charakter szkolny i jest adresowany do uczniów naszej szkoły.
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go.

Forma prezentacji pracy konkursowej:

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, zaproszenia, dokumentacja i inne.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Projekty muszą spełniać następujące warunki:  na formacie A4 - o wymiarach minimum 20 cm na 20 cm.
 4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:  być czytelne i łatwe do zapamiętania,  być łatwo identyfikowane z naszą szkołą, może zawierać nazwę szkoły.
 5. Logo powinno zawierać kolory i być proste pod względem graficznym.

 Miejsce i termin składania projektów:

 1. Projekty prosimy składać w estetycznej formie, w foliowej koszulce opatrzonej hasłem („Konkurs na znak graficzny przedsięwzięć realizowanych w szkolnej bibliotece do szkolnej biblioteki. Imię, nazwisko i klasę autora należy zamiesić na osobnej kartce).

 Terminarz:

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.03.2019r.
 2. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 05. 04. 2019r.
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej do dnia: 10.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu:

 1. Propozycje oceni wg ustalonej punktacji Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora, w składzie:  dyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel plastyki, losowo wybrany uczeń z klasy III. 
 2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przez szkołę do celów identyfikacyjnych konkursów szkolnej biblioteki.
 3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Organizator zastrzega sobie prawa zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji.

Zapraszamy do udziału – NAGRODY czekają!